faculty + staff

Paul Xun Wang
College Professor

Architecture

T431B
pwang@ltu.edu
248.204.2926 p
248.204.2900 f

 Paul Xun Wang
CONTACT
Please send update requests to ltudirectory@ltu.edu